Vård online
Vård online

Våra specialister

Hos oss arbetar vi i specialistteam. Uppdelningen i olika specialiteter gör att vi ständigt utvecklar vår kunskap inom respektive område. Det gör också att våra företag alltid vet till vem de ska vända sig i olika frågor. Tack vare få kontaktvägar kan vi ge bättre service.

Leg. Psykolog, Organisationspsykolog

Psykolog på företagshälsan arbetar med att förebygga och behandla psykisk ohälsa och att undersöka och förbättra organisatorisk och social arbetsmiljö. Insatser sker på både individ-, grupp- och organisationsnivå

 • Stödjande samtal och KBT-behandling av lindrig psykisk ohälsa som stressymptom, ångest och depression
 • Handledning av chefer med fokus kring avlastning, färdighetsträning och utveckling av konstruktiva ledarskapsbeteende
 • Utveckling av arbets- och ledningsgrupper utifrån att förbättra samarbete, tydliggöra syfte och uppgift, utveckla effektiva arbetssätt och skapa tillitsfullt klimat
 • Konflikthantering
 • Krishantering
 • Kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Utbildning kring arbetsrelaterad psykisk ohälsa, stress- och sömnproblem, AFS 2015:4 om OSA och samtalsmetodik

Spec. Företagsläkare

Som företagsläkare består det dagliga arbetet till stor del av individkontakter för medicinsk bedömning och kartläggning av samband mellan ohälsa och arbete, och vid behov av arbetsrehabiliterande insatser.

 • Medicinska kontroller i arbetslivet
 • Tjänstbarhetsintyg
 • Rehabanspassningsärende

Spec. Företagssjuksköterska

Som företagssköterska är du utifrån din profession ett stöd åt företagsledningar, chefer, kontaktpersoner och medarbetare.

Du är en resurs i hälso- och arbetsmiljöfrågor till chefer och anställda i våra kundföretag med ansvar för planering och genomförande av insatser hos våra kunder.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Kundansvarig företagssköterska
 •  Allmän information om regler och bestämmelser avseende arbetsmiljö och hälsovård
 • Analys av företagsbehov inom företagshälsans enheters kompetensområde
 • Hjälp med företagsinventering för att belysa behov av lagstadgade kontroller
 • Företagssköterskans medverkan i arbetsmiljörond och arbetsmiljökommittémöte
 • Företagssköterskans medverkan vid rehabanpassningsärenden
 • Arbetsplatsbesök av företagssköterska

Ergonom

Många människor får besvär eller skadas på grund av felaktigt utformade arbetsplatser, men också till följd av dåliga kunskaper om hur man bör använda hjälpmedel och utföra sina arbetsuppgifter på ett för kroppen passande sätt. De flesta belastningsbesvär uppstår genom felaktiga arbetsställningar. Vår ergonomiska kompetens kan då komma till nytta.

I tjänsten Ergonomi erbjuder vi:

 • Analys av enskilda eller flera arbetsplatser ur ergonomisk synvinkel med förslag till åtgärder
 • Funktionsanalys
 • Uppföljning vid arbetsträning eller igångsättning av arbete efter sjukskrivning
 • Deltagande i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljörond
 • Information till både individ och företag
 • Arbetsförmågebedömning
 •  Företagsanpassad utbildning i belastningsergonomi

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsplatser blir allt mer teknikintensiva.  Vi har stor erfarenhet av att medverka innan och efter Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Detta hjälper vi er med:

 • Arbetsmiljömätningar med förslag till åtgärder och stöd vid genomförande. Buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar, ventilation och vibrationer är exempel på vad företagshälsovården kan hjälpa till att kartlägga och bedöma. (Analyskostnader och hyra av utrustning tillkommer vid vissa mätningar)
 • Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Vägledning vid utformning och revidering av företagets sätt att bedriva sitt arbetsmiljöarbete. Till exempel när det gäller att ta fram en arbetsmiljöpolicy, utarbeta rutiner för arbetsmiljöarbetet och genomföra riskbedömningar
 • Medverkan vid om-, ny- eller tillbyggnation
 • Deltagande i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljörond
 • Medverkan i samband med kvalitetssäkringsprojekt