Capio
Capio

Våra specialister

Leg. Psykolog, Organisationspsykolog

Psykolog på företagshälsan arbetar med att förebygga och behandla psykisk ohälsa och att undersöka och förbättra organisatorisk och social arbetsmiljö. Insatser sker på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

 • Stödjande samtal. 
 • Handledning av chefer. 
 • Utveckling av arbets- och ledningsgrupper. 
 • Konflikthantering
 • Krishantering
 • Kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Stresshantering.
 • Sömnproblem.
 • Samtalsmetodik, tryggare och skickligare vid det svåra samtalet.

Spec. Företagsläkare

Vår företagsläkare arbetar till stor del med individkontakter för medicinsk bedömning och kartläggning av samband mellan ohälsa och arbete, och vid behov av arbetsrehabiliterande insatser.

Spec. Företagssjuksköterska

Vår företagssköterska är ett stöd åt företagsledningar, chefer, kontaktpersoner och medarbetare, med ansvar för planering och genomförande av insatser hos våra kunder genom:

 • Analys av företagsbehov inom företagshälsans enheters kompetensområde.
 • Hjälp med företagsinventering för att belysa behov av lagstadgade kontroller.
 • Företagssköterskans medverkan i arbetsmiljörond och arbetsmiljökommittémöte.
 • Företagssköterskans medverkan vid rehabanpassningsärenden.
 • Arbetsplatsbesök av företagssköterska.

Ergonom

Våra ergonomer arbetar med:

 • Analys av enskilda eller flera arbetsplatser ur ergonomisk synvinkel.
 • Funktionsanalys
 • Uppföljning vid arbetsträning eller igångsättning av arbete efter sjukskrivning
 • Deltagande i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljörond
 • Företagsanpassad utbildning i belastningsergonomi
 • MEBA
 • Handintensiva arbeten.

Arbetsmiljöingenjör

Vår arbetsmiljöingenjör har stor erfarenhet av att medverka innan och efter Arbetsmiljöverkets inspektioner, men även:

 • Arbetsmiljömätningar vid ex Buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar, ventilation och vibrationer.
 • Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Vägledning vid utformning och revidering av företagets sätt att bedriva sitt arbetsmiljöarbete.
 • Medverkan vid om-, ny- eller tillbyggnation
 • Deltagande i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljörond
 • Medverkan i samband med kvalitetssäkringsprojekt