Capio
Capio
Capio
Kristin Ivarsson, specialistsjuksköterska på Capio Geriatrik Sollentuna.

Capio Geriatrik Sollentuna satsar på innovation med PU sensor

2 november 2022

Sveriges befolkning blir allt äldre. År 2030 beräknas var fjärde person vara över 65 år och med detta i åtanke har Capio Geriatrik i Sollentuna startat upp nya vårdsatsningar för äldre. Syftet är att säkerställa en trygg hemgång, god vård i hemmet och förebygga återinläggning på akuten, genom att satsa på innovativa lösningar. Nu har Capio Geriatrik Sollentuna valt att utvärdera PU sensor för kvalitetshöjande arbete inom trycksårsprevention.

Capio Geriatrik Sollentuna

Vi är specialiserade på att ge vård till äldre människor och vill att den vård vi ger dig ska underlätta ett mer aktivt och självständigt liv.

– Vi är bland de första att erbjuda en förlängning av geriatrisk slutenvård
i patientens hem för de sköraste patienterna, säger Kristin Ivarsson, specialistsjuksköterska på Capio Geriatrik Sollentuna. I arbetet ingår också att ständigt sträva mot förbättringsarbete för att höja kvaliteten på vården.

Innovativ metod

Varje år drabbas tiotusentals patienter av infekterade trycksår, vilket
orsakar stort lidande för den enskilde och höga miljardkostnader för vården. På Capio Geriatrik Sollentuna pågår därför ett projekt, i samarbete med det medicintekniska företaget PU sensor, som ska förebygga trycksår. Det är en sensor och en patenterad metod framtagen från forskning.

– Under 2021 hade 14 procent av patienterna inom slutenvården trycksår. Tre av fyra hade utvecklat såren medan de låg inlagda på sjukhus. Det här är ett jättestort problem, även inom äldreomsorgen, säger Johannes Walfridsson, VD för PU sensor.

Även om det finns en hög grad av medvetenhet och kunskap om trycksår i
vården, har det fram till nu saknats en tillförlitlig och objektiv metod för att göra en säker riskbedömning av de patienter som löper hög risk att utveckla trycksår.

– Precisionen i de subjektiva metoder som används är otillräcklig. Med
vår metod kan man utvärdera förekomsten av PIV, tryckinducerad mikrocirkulation. Då kan rätt personer få förebyggande åtgärder så att lidande och kostnader av trycksår minimeras, säger Johannes Walfridsson.

Projektet med PU sensor genomförs nu i hemsjukvården

– Det är ett led i vårt pågående kvalitetsarbete. Om vi tidigt kan identifiera patienter med risk för trycksår skapar det stora vinster, både för samhället och inte minst för patienterna, säger Kristin Ivarsson, specialistsjuksköterska på Capio Geriatrik Sollentuna.

Hemsjukvården består i övrigt av att följa upp patienter som skrivs ut från
slutenvården och bedöms ha ett fortsatt vårdbehov. Uppföljningen görs av Capios multiprofessionella geriatriska team inom 72 timmar. Via remiss kan teamet även överta det medicinska ansvaret från primärvården. Om det skulle uppstå ett nytt behov av akutsjukvård kan patienten även erbjudas ett snabbspår till en geriatrisk vårdplats på hemkliniken.

– Syftet är att minska antalet återinläggningar på akutsjukhusen, men också att säkerställa att äldre får en trygg och säker hemgång. Vi har också ett ansvar att vidareutveckla vården och utveckla kvaliteten, säger Kristin Ivarsson.

Skapar trygghet för patienterna

Det geriatriska teamet, som fysiskt är stationerat på Sollentuna sjukhus, består
av sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist, logoped och läkare. Det är ett team av drivna personer som alla vill utveckla vården framåt och skapa trygghet för både patienter och närstående.

– Här på Capio Geriatrik Sollentuna känner jag att jag gör nytta varje dag genom att skapa trygghet och kontinuitet för våra patienter och närstående med goda resurser i ryggen. Det här jobbet är det roligaste jag gjort i min karriär. Att få vara med att utveckla samarbeten som med PU sensor som så konkret kan gagna våra patienter är extra roligt, avslutar Kristin Ivarsson.


Läs mer om Capio Geriatrik Sollentuna

Capio Geriatrik Sollentuna

Vi är specialiserade på att ge vård till äldre människor och vill att den vård vi ger dig ska underlätta ett mer aktivt och självständigt liv.

Följ Capio i sociala medier