Capio
Capio
Capio

Capio Geriatrik Löwet och Handen avlastar akutsjukhusen enligt ny rapport

23 maj 2024

I en ny rapport från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ser över avtalsuppföljningen inom geriatrik för år 2023, visar Capio Geriatrik Löwet och Capio Geriatrik Handen fina siffror. I en intervju med verksamhetscheferna Carina Sühl Öberg och Annie Sundberg berättar de om hur båda enheterna avlastar akutsjukhusen på ett exemplariskt sätt, men också på olika tillvägagångssätt.

Avtalsuppföljning 2023 Geriatrik

Läs hela rapporten här.

Carina har varit verksamhetschef och biträdande verksamhetschef på Handengeriatriken sedan 2015 och i Capios regi sedan 1 maj 2023. Innan dess har hon varit enhetschef inom den palliativa vården sedan 2012 på Handens sjukhus. Annie var enhetschef vid Capio Geriatrik Löwet 2019, men i januari 2022 blev hon tillförfodrad verksamhetschef och tidigare i år tog hon över taktpinnen som verksamhetschef. Dessförinnan har hon jobbat inom intensivakuten, SÄBO och korttidsverksamhet. 

Både Carina och Annie instämmer att det som sticker ut i rapporten är den stora insatsen båda enheterna gör för akutsjukhusen. Varken Handen eller Löwet är bland de största verksamheterna inom Capio, eller inom affärsområdet Äldre och mobil för den delen, men de gör en enorm insats med att ta emot ett stort antal patienter. 

Petter Nordenhäll, patientområdeschef Geriatrik för affärsområdet Äldre och Mobil vård, menar att det inte är en slump att Capio sticker ut i rapporten. Ett viktigt uppdrag för den geriatriska vården är att avlasta akutsjukhusen och ansvara för att kunna ta emot patienter direkt till de geriatriska klinikerna. I HSF:s rapport för 2023 är 5 av de 6 kliniker med högst direktintag en Capioklinik. 

– Vi har alltid haft en tydlig målbild. En geriatrisk patient som inte är i behov av akutsjukhusets resurser får bäst vård på en geriatrisk klinik där våra sköra äldre patienter får tillgång till ett geriatriskt team med dess specialistkompetens. Vi har jobbat med detta under många år och därför tycker jag att det är glädjande att detta bekräftas i årsrapporten från HSF, säger Petter.

Det som skiljer enheterna åt är att Handen har ett större direktintag från hemmet. Det är något som har pågått sedan 90-talet efter ett projekt som startades för att ingen äldre människa ska behöva ligga under starka lampor på en brits om man inte behöver det. Detta är ett projekt man har haft tillsammans med ambulanssjukvården där patienterna ska komma direkt till Handen, i stället för att vända via akuten, om patienterna inte behöver akutsjukhusens resurser.  

– Det brukar vara runt 30–35 % av patienterna som kommer direkt ifrån hemmet, säger Carina.  

Löwet, å andra sidan, har ett större inflöde från akuten och kan hjälpa de patienter som redan är utredda.  

– Vi kan göra stora insatser från både ambulans och akuten. Det är en stor samhällsnytta att kunna avlasta akutsjukhusen och låta patienterna komma till en geriatrisk klinik. Vi är experterna kring de geriatriska patienterna och hit får de komma till en säng och behöver inte ligga på en brits, de får ett ordentligt mål mat och omvårdnad. Det är en stor insats och trygghet för patienten att inte behöva ligga för länge på akuten utan få komma hit så fort som möjligt, säger Annie.  

Direktintaget för både Handen och Löwet sker inte bara under kontorstid utan man tar emot patienter under dygnets alla timmar – alla dagar.  

Långt under länssnittet på återinläggning 

I rapporten mäts också återinläggningen inom den geriatriska vården, där både Handen och Löwet ligger väldigt bra till. Patienter som varit inskrivna i geriatrisk slutenvård har ofta en relativt hög risk att återinskrivas i slutenvård. Målgruppen för geriatrisk slutenvård är sköra, multisjuka äldre, ofta med svårigheter att självständigt klara sitt dagliga liv. Vid återinskrivning till slutenvård bör patienten, om inte hälsotillståndet kräver akutsjukhusets resurser, i första hand skrivas in till en geriatrisk klinik utanför akutsjukhus. 

– En viktig del i vårt arbete är att säkerställa att patienterna får en trygg och säker utskrivning från slutenvården där eventuella eftervårdsbehov samt omsorgsbehov ombesörjs. Vi har ett nära samarbete med kommuner och öppenvård för en sömlösvård där ingen patient ska behöva återinläggas på grund av en ohållbar hemsituation. Lika viktigt är arbetet från oss på geriatriken att det finns en tydlig plan för patienternas medicinska vårdbehov, uppföljning och eventuell vidare utredning via öppenvården efter vårdtiden, säger Annie.  

– Patienter som bedömts på skörhetsskalan och ligger mellan 4–7, rings upp inom 48h efter utskrivning till hemmet. Med dessa samtal kan vi säkerställa att utskrivningen blivit trygg och säker som planerat och annars finns möjligheten att göra hembesök från kliniken för att avhjälpa akuta ärenden, säger Annie. 

– Handen har startat FU, förstärkt utskrivning för att trygga patienterna efter utskrivning och vara en brygga i övergången från slutenvården till hemmet, säger Carina. 

Målet med förstärkt utskrivning är att minska behovet av återinläggning genom att säkerställa en trygg och säker hemgång samt tillse en god vård i hemmet. Teamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare. Någon ur teamet träffar alltid patienten på avdelningen innan utskrivning och åker ut till patienten efter utskrivning för att säkerställa att de insatser som är beslutade har kommit i gång. Detta är något som har visats sig väldigt positivt i patientenkäterna där patienterna får svara på vad förstärkt utskrivning betyder för dem. 

Samarbetet inom Capio 

Både Carina och Annie ser också ett samarbete mellan de olika Capio enheterna, där Löwet har ett bra samarbete med Sollentuna sjukhus, och Handen med geriatriken i Nynäshamn. Nynäshamn har också ett högt direktintag, även om enheten är väldigt liten, särskilt direkt från hemmet men också från akuten.  

– Vi trampar upp stigar och har nära samarbete med SÄBO och jobbar mycket med kommunikationen till ambulanserna att vi finns. Samverkan är A och O och vi är duktiga på att hitta nära samarbeten med aktörer runt omkring, säger Annie. 

Carina menar att vi även kan hitta ännu mer samarbete, speciellt vid utskrivning av patienter.  

– Att hitta ett nära samarbete med kommunen och primärvården för att det ska bli en så sömlös vård som möjligt för de som skrivs ut från geriatriken. Det är mycket därför vi på Handen har startat med en förstärkt utskrivning, vilket i sin tur har gett en enorm trygghet hos patienterna och deras närstående, säger Carina.  

Både Annie och Carina vill poängtera att Capio har den största andelen av geriatriska platser i Stockholm, vilket också visar att vi är framträdande i rapporten och har koll.  

– Jag tror också att det som gör att vi sticker ut är att vi har en bra organisation. Vi jobbar på samma sätt och våra kvalitetssiffror ser otroligt fina ut. Vi sticker ut på dessa siffror och det tror jag är på grund av att vi jobbar mot samma mål – att vi jobbar på samma sätt även om det är väldigt många olika enheter inom Capio, avslutar Annie.  

Inom affärsområdet Capio Äldre och mobil vård utmärker sig även Capio Geriatrik Sollentuna ut som den geriatrik som har högst intag av patienter både från akuten och totalt sätt. 

Avtalsuppföljning 2023 Geriatrik

Läs hela rapporten här.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier