Capio
Capio
Capio

Diabetesscreening

Diabetesscreening innebär att man fotograferar ögonbotten och studerar bilderna för att hitta förändringar som är typiska för diabetespatienter. Om man har diabetes, eller ligger i riskzonen för att utveckla diabetes, bör man göra diabetesscreeningen regelbundet för att hålla koll på förändringar över tid och vid behov kunna sätta in behandling i god tid.

Diabetesscreening hos Capio

På flera av våra kliniker erbjuder vi ögonbottenfotografering som ett led i diabetesscreeningen för dig med diabetes. Vi har landstingsavtal och besöket ingår i högkostnadsskyddet.

Prata med din diabetesdoktor på vårdcentralen och be hen skicka en remiss till oss. Du är självklart även välkommen att höra av dig direkt till oss om du har frågor.

Hur hänger diabetes ihop med ögonen?

Diabetes påverkar kroppen på många olika sätt, och ett av dem är de förändringar som sker i kroppens blodkärl. Förändringar i blodkärlen upptäcker man lättast just i ögats näthinna, eftersom blodkärlen ligger så ytligt och lätt synliga där. När blodcirkulationen i de tunna blodkärlen försämras, kompenserar kroppen detta genom att bilda nya blodkärl. De nya blodkärlen i ögonen kan ligga alltför ytligt och därigenom störa seendet. Åkomman kallas retinopati, eller diabetesretinopati.

Förutom nya kärl kan det också uppstå en svullnad vid gula fläcken, så kallad makulaödem, eller diabetesmakulaödem. Diabetesscreening med ögonbottenfotografering avslöjar båda de här förändringarna.

På så sätt blir ögonen en markör för hur kroppen i stort klarar diabetessjukdomen, och förändringar i ögats näthinna kan avslöja att blodcirkulationen i andra delar av kroppen troligen också är påverkad. Därför har ögonbottenfotografering blivit en naturlig del av diabetesscreeningen.

Människor tål svängningar i blodsockernivåerna olika bra, och symptomen utvecklas olika snabbt hos olika personer. Det bästa sättet för diabetespatienten att hålla ögonproblem borta är att hela tiden jobba med sin blodsockerkontroll. På så sätt kan man hålla ögonproblemen på avstånd under många år.

Förloppet är smygande och under den inledande fasen är förändringarna i ögonen helt symptomfria. Till en början märker man alltså ingen skillnad i hur klart man ser, även om förändringarna i ögonbotten redan har börjat utvecklas. Därför är det viktigt att gå på regelbunden diabetesscreening så att man kan bromsa upp förloppet i tid, innan förändringarna blir så omfattande att symptom börjar uppstå. Att gå på diabetesscreening med ögonbottenfotografering är det enda sättet att upptäcka sjukdomar i ögonbotten.

Vad är diabetesscreening?

Diabetesscreening betyder att man undersöker patienten på olika sätt för att hitta tecken på utvecklad diabetes eller risk för att utveckla diabetes. I screeningen ingår till exempel mätning av blodsockret och beaktande av andra faktorer, som obesitas, ovanlig trötthet, ökad urinmängd osv. Ögonbottenfotografering är en del i diabetesscreeningen.

Alla som har Typ 1-diabetes bör kontrollera sina ögon genom en diabetesscreening minst vartannat år. Har du Typ 2-diabetes bör du göra det minst vart tredje år. Om screeningbilderna visar på milda förändringar får du börja med tätare kontroller, till exempel på årsbasis. Alla som är i riskzonen för diabetes går inte på screening, vilket är ett problem, men nio av tio gör det ändå, och diabetesscreeningen är på så sätt en viktig faktor för folkhälsan.

Idag är det få patienter som drabbas hårt av ögonproblem, och många kan ha milda eller måttliga förändringar i näthinnan under hela livet utan att tillståndet försämras så att synen påverkas. Ungefär fem procent av dem som undersöks har så tydliga förändringar att de remitteras för kompletterande undersökning. Då kan det bli aktuellt att behandla kärltillväxten eller svullnaden i gula fläcken. Vid svåra fall kan kirurgi bli aktuellt.

Hur går ögonbottenfotografering till?

Vid undersökningen träffar du en ögonsjuksköterska och/eller en optiker. Först får du droppar som vidgar pupillerna, för att underlätta ögonbottenfotograferingen. Bilderna tas ju genom pupillen, som är den enda öppningen in till ögats insida. Det finns också fototekniker där vidgande droppar inte behöver användas, men det är mer ovanligt förekommande.

Efter att dropparna har fått verka ca 30 minuter tar sköterskan eller optikern ett antal bilder på näthinnan. De kan sedan granska de digitala bilderna på plats medan du väntar, och du kan får svar direkt på hur det ser ut. Om bilderna behöver en noggrannare bedömning skickas de vidare för granskning av en ögonläkare. Resultaten från diabetesscreeningen skickas slutligen till din diabetesläkare.