Capio
Capio
Medarbetare står vid dator

Arbetsgivare och företag - Capio Hjärnhälsan Privat

Vi hjälper arbetsgivaren med insatser då medarbetaren har blivit sjuk, men även med preventiva åtgärder om vad du som arbetsgivare kan göra för att förebygga stress eller annan psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Kontakta oss!

Capio hjälper ditt företag att förebygga och motverka stress.

Att ha en medarbetare som drabbas sjukdom kan väcka många olika känslor hos den ansvariga arbetsgivaren. Du som arbetsgivare är en viktig del i medarbetarens väg tillbaka till ett långvarigt och hållbart arbetsliv. Vår uppgift som vårdgivare kan vara att stötta både dig och medarbetaren i en rehabiliteringsplan.

Plan för återgång i arbetet

Som arbetsgivare har du skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbetet om medarbetaren antas ha en nedsatt arbetsförmåga i mer än 60 dagar från och med sjukperiodens första dag. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden.

Utifrån medarbetarens läkarintyg kan du som arbetsgivare få hjälp med ett sådant antagande. Vi finns också här för att stötta en sådan planering. Tillsammans med din anställda kan ni göra ett antagande om vad som är möjligt. Medarbetaren/arbetstagaren är skyldig att delta aktiv i sin rehabilitering.

Planen ska underlätta för en tidig arbetsåtergång för medarbetaren. Forskning visar på att den patient som har en del kvar i arbetet kommer tidigare tillbaka till arbetslivet än de personer som inte har det.

God planering viktigt

Att vara sjukskriven från arbetsplatsen kan i förlängningen försvåra en rehabilitering och arbetsåtergång. Som arbetstagare kan man tappa den sociala samvaron, missa viktiga moment och information och inte känna sig behövd eller efterfrågad. I vissa fall kan detta leda till skuldkänslor över att inte vara delaktig och inte räcka till. För att inte tappa sin yrkesidentitet och samvaro krävs en god planering mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Stress på arbetet

Att vara stressad emellanåt hör livet till, så även på arbetsplatser. Ibland märker vi däremot att stressen är återkommande och den börjar bli ett problem för medarbetarna. Stress kan hänga ihop med ökad arbetsbelastning eller tidspress, men även otydlighet kring förväntningar eller faktorer på det privata planet.

Både tillfällig och långvarig stress ter sig olika från person till person men vanligt är svårigheter med koncentrationen, att man känner sig extra trött eller att man lättare blir irriterad och ledsen än vanligt.

Det är också vanligt att börja bortprioritera träning och sociala aktiviteter för att på kort sikt hinna vara effektiv, på långsiktig bekostnad av hälsa och ett hållbart arbetssätt.

Kontakta oss!

Capio hjälper ditt företag att förebygga och motverka stress.

Vad kan Capio erbjuda?

På Capio erbjuder vi skräddarsydda lösningar utifrån era behov. Vi har en gedigen erfarenhet av att jobba med psykisk ohälsa och långvarig smärta och har breda kunskaper inom området på både individ- och organisationsnivå.

Beroende på era behov och önskemål kan vi erbjuda riktade insatser för individer och grupper, men även föreläsningar om stresshantering eller annan problematik som riktar sig till hela arbetsplatser.

För återkommande stressrelaterade mönster på organisationsnivå erbjuder vi interventioner utifrån Organizational Behavior Management (OBM) som är en beprövad metod med utgångspunkt i beteendeförändringar som syftar till att hjälpa både individer och organisationer som helhet – KBT för organisationer med andra ord.

Chefsstöd

Vi kan också hjälpa dig som är chef om hur du kan hitta problemområden och fokusområdet för att förbättra ditt ledarskap, stärka återhämtning och hållbarhet.

Kontakta oss

Medarbetare Capio Hjärnhälsan Privat

Om ditt företag har behov av interventioner för att förebygga och motverka stress, eller om du har frågor om våra tjänster är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ring Capio Hjärnhälsan Privat