Capio
Capio
Capio
På bilden ser vi pristagarna som tagit emot pris för sina kvalitetsarbeten.

Innovativa arbeten inom Äldre och mobil vård prisas

22 november 2022

Ett av Capios fem affärsområden, Äldre och mobil vård, arrangerade i november en kvalitetsdag med syftet att lyfta kvalitativa arbeten och sprida kunskap. Totalt deltog närmare 80 personer från affärsområdets alla patientområden. 19 kvalitativa och innovativa arbeten presenterades.

Inom affärsområdet Äldre och mobil vård premieras kunskapsutbyte för att på sikt utveckla alla verksamheterna både för våra patienter och medarbetare. Kvalitetsdagen gav utrymme för just detta – att ses och dela med sig av de kunskaper som finns inom affärsområdet samt lyfta varandra. Dagen innehöll utbyte av både motivation, inspiration och kunskap från alla kvalitetsarbeten samt berikande föreläsningar.   

För att delta behövde enheter samla ihop idéer och projekt/förbättringsarbeten som finns inom personalgruppen samt redogöra för vilken del av Capiomodellen som projektet har/avser att förbättra. Bidraget skulle även innehålla mätbara parametrar som visar att projektet kan ge önskat resultat.  

Affärsområdesledningen hade efter noga genomgång och utvärdering, utifrån Capiomodellen och värdeorden, kommit fram till tre bidrag som stod ut lite extra. Följande bidrag fick ta emot årets priser:

  • Personcentrerad vård

Bidraget personcentrerad vård kom till under 2020 då Capio Geriatrik Löwet hade i uppdrag att alla medarbetare skulle genomgå en utbildning i personcentrerad vård, vilket innebär att man arbetar mer personcentrerat med patienterna.  

Förhoppningen var att patienten skulle bli mer sedd som en autonom person med unika behov. Vården planeras i samförstånd med patienten där patientens resurser tas tillvara och patienten upplever sig mer delaktig i sin vård. Det mätbara resultatet från Responster visar på en ökad upplevelse av delaktighet hos patienterna.

- Vi känner oss både smickrade och hedrade över det fina priset under kvalitetsdagen. Det har varit väldigt roligt att få den här uppmärksamheten och att vårt lilla team på Geriatrik Löwet har fått en bekräftelse på att utbildningen som vi har tagit fram har varit bra. Vi fortsätter med vårt arbete med personcentrerad vård på kliniken genom fortsatta utbildningar för ny personal samt att vi håller begreppet levande i våra dagliga avstämningar samt vid analys av patientutvärderingar. På lämpligt sätt kommer vi också att i någon form försöka sprida konceptet med utbildningen till andra verksamheter inom Äldre och mobil vård, säger Anneli Estun som tillsammans med Eva Pihlanen tog emot priset för bästa kvalitetsbidrag för sitt arbete med personcentrerad vård.

  • Iv antibiotikapump

Bidraget Iv antibiotikapump kom till för att öka antibiotikabehandlade cancerpatienters självständighet i hemmet och minimera störningarna från vården genom att prova pumpbehandling med Piperacillin/Tazobactam. Arbetssättet leder till färre fysiska besök hemma hos patienten med ökad självständighet som följd samt minskad risk för kontamination av central infart, då den används vid färre tillfällen/dygn. 

  • Peerlearning - Ett bra mottagande av sjuksköterskestudenter

Bidraget Peerlearing kom till genom ett ökat tryck av studenter till verksamheten samt ett intresse att använda sig av en handledningsmodell. Peerlearning är en pedagogisk modell som ligger rätt i tiden och har fått god respons på andra enheter och från studenter, vilket gjorde det aktuellt för enheten. Projektet har uppfattats positivt av studenterna, de har uppgett att de har kunnat ta hjälp och stöd av varandra, fått möjlighet för reflektion, samt att ett fördjupat lärandemål för kursen har kunnat uppnås under tiden på avdelningen. 

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier