Capio
Capio

Capio begär rättelse av felregistrerade akuta oplanerade besök i SÄBO Stockholm

26 mars 2024

Capio har genomfört en intern utredning av akuta oplanerade läkarbesök vid särskilda boenden (SÄBO) i Stockholm. Capios internutredning har inte funnit några indikationer på omotiverade medicinska besök. Utredningen visar tvärtom att patienterna har i alla avseenden erhållit en god och adekvat vård i enlighet med avtalets intentioner. Capio har däremot begärt en självrättelse av en felaktig tolkning av avtalet gällande registrerade akuta oplanerade besök, motsvarande ett belopp om 8 miljoner kronor. Region Stockholm har accepterat Capios självrättelse, som ligger i linje med Regionens egna data för utförda akuta oplanerade besök och har därutöver inget att erinra mot den utförda vården. Genomsnittlig ersättning för akuta besök utgör årligen ca 3% av den verksamhet Capio bedriver inom ramen för SÄBO uppdraget i Stockholm.

Uppdraget för läkarinsatser på särskilda boenden är enligt avtal att främja hälsa, trygghet och livskvalitet så att omotiverade inläggningar på sjukhus eller annan slutenvård kan undvikas. Tyngdpunkten ska ligga på tidig och sen palliativ vård samt att förebygga och tidigt åtgärda försämring av hälsotillståndet.  

Capio arbetar proaktivt med detta genom att utifrån patientens perspektiv utforma vården och tidigt identifiera vilken vårdnivå som gagnar patienten vid försämring. För akuta frågor dagtid har äldreboende ett direktnummer till patientens läkare och på jourtid har Capio två jourläkare i beredskap. Läkaren avgör tillsammans med ansvarig sjuksköterska på boendet om patienten behöver vård på akutsjukhus, geriatrik, kan vårdas kvar på äldreboendet eller om det behövs ett oplanerat akut besök före nästa ordinarie ronddag.

Capio har en hög läkartillgänglighet vilket har en avgörande betydelse för välbefinnandet hos patienter i livets slutskede där akuta besök minskar belastningen på akutsjukhusen.

Capio ser positivt på att Region Stockholm kommer att arbeta för ett förtydligande av avtalsvillkoret kring akuta besök och kommer stödja Regionens fortsatta arbete. Capio registrerar alla akuta och oplanerade besök i enlighet med nuvarande avtals strikta lydelse. Vidare har Capio infört åtgärder omfattande tex. förstärkta interna riktlinjer som tydliggjorts i läkargruppen och förstärkt uppföljning av akuta besök samt slutat registrera akuta besök.

Om utredningen:

Capios internutredning har granskat journalanteckningar, kontaktorsaker för akuta besök, interna riktlinjer, mailkorrespondens och uppdragsbeskrivningar samt mötesanteckningar från vårdgivarmöten. Vidare har utredningen genomfört intervjuer med ansvariga chefer och läkare inom Capio samt representanter för Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Andra underlag som omfattats av utredningen är Vårdgivarguiden, Introduktion till läkare, Socialstyrelsens Termbank, Regelbok SÄBO 2008–2011, FFU SÄBO 2012; 2014 och Årsrapport 2015.

För information:
Liza Manestam
Marknad och Kommunikationsdirektör
Liza.Manestam@capio.com
Tel: +46 72 07 07 190

Följ Capio i sociala medier