Capio
Capio
Capio logotyp

Capios svar i sin helhet till SVT angående akutläkarbesök i SÄBO verksamhet, region Stockholm

13 december 2023

Idag den 13 december 2023 har SVT gjort ett inslag om Capios akutläkarbesök vid SÄBO-enheter i Stockholm där Capio utför vård enligt avtal med Region Stockholm. I reportaget framförs allvarlig kritik mot Capio där vi påstås ha fuskat med ersättningar för akutläkarbesök i syfte att tjäna pengar. Capio har varit tydliga med att akutläkarbesök är en del av avtalet med Regionen och således inga extraintäkter. Akutläkarbesöken, som initieras av personal på boendena, syftar till att ge de boende patienterna vård i rätt tid för att undvika komplikationer och inläggning på akutsjukhus, helt i linje med Region Stockholms intentioner för vården av äldre. Capio har också påpekat att Region Stockholm har insyn i vår SÄBO-verksamhet, i de utförda akutläkarbesöken och har inte riktat någon kritik mot Capio i detta avseende. Capio ser mycket allvarligt på den framförda kritiken och genomför nu en utredning i nära samarbete med Region Stockholm. Utredningen leds av Capios tf. Chefsläkare Peter Holm och syftar bland annat till att säkerställa följsamhet till avtalsvillkoren. SVT’s granskning avser en tidsperiod på 7 år och mer än 40 000 patientbesök, vilket är en omfattande tidsperiod och ett mycket stort antal läkarbesök. Capio har bemött kritiken och svarat på SVT’s frågeställningar och vi återger svaret i sin helhet nedan.

Capios svar i sin helhet till SVT

Här kan du läsa om Capios ytterligare kommentar till de senaste dagarnas medierapportering om akuta läkarbesök i SÄBO, Stockholm.

Svar till SVT den 4 december

Under perioden 2016 – 2023 utförde Capio mer än 43 000 akutläkarbesök inom SÄBO-verksamheten. Dock räcker det inte med att endast titta på volymen utan det är viktigt att man slår ut dessa volymer på antal patienter. Då motsvarar Capios volymer för 2023, 0,5 akutbesök per patient. Det är ett nyckeltal som placerar Capio i mitten bland alla aktörer i Stockholm. Capio har en löpande dialog med Region Stockholm om avtalsförutsättningar och utförd vård enligt avtal. Vi noterar också att Regionen inte har kritiserat Capios akutläkarbesök och att de inte anser att Capio sticker ut i statistiken. 

Sveriges Regioner i Samverkan presenterade i juni 2022 ett nytt nationellt vårdförlopp för palliativ vård. Syftet med detta är att sjukvården ska utveckla ett tidigt palliativt förhållningssätt och att patienterna ska vårdas på rätt nivå och undvikbara besök på akutsjukhus ska motverkas. Utifrån detta visar data att de äldreboenden där Capio ansvarar för läkarinsatserna och arbetar med kontinuerlighet och med rätt insatser av vård, har lägre antal patienter som avlider i slutenvård. (Capio: 12,7%, Familjeläkarna: 16,2%) De patienter Capio ansvara för, vårdas längre inom uppdraget för SÄBO i sin egen boendemiljö och med rätt medicinskt stöd. 

Som statistiken ovan visar, arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra rutiner och arbetssätt. Sedan 2017 har Capios akutbesök minskat med -46,5%. De senaste åren har vi arbetat mer teambaserat och under 2023 utvecklade vi Rondplattformen, ett digitalt ärendehanteringssystem som ska stärka teamsamverkan på SÄBO och öka tillgängligheten till läkare. Sjuksköterskor får svar på frågor snabbare och många ärenden kan hanteras direkt, vilket gör att tid frigörs till patienterna under ordinarie besök. Det är även viktigt att förstå att behovet av hembesök alltid initieras av vårdpersonalen på boendena, till exempel av en sjuksköterska som har en medicinsk frågeställning eller önskemål om ett akutbesök. Det bör noteras att samtliga genomförda akutläkarbesök vid våra boenden har varit medicinskt motiverade. 

Nuvarande ersättningsmodell för akuta besök har funnits sedan 2014. Sedan mars 2023 har vi en dialog med Regionen på Capios initiativ för att förändra nuvarande ersättningssystem för läkarbesök, från en besöksbaserad ersättningsmodell till en kvalitetsbaserad ersättningsmodell. Detta skulle i ännu större utsträckning gynna patienterna och stötta Capios kontinuerliga kvalitetsarbete. Vi gör löpande uppföljningar avseende patientbesök inom SÄBO och har inga indikationer att vår personal utför icke medicinsk motiverade patientbesök inklusive akutbesök. För att ytterligare säkerställa rätt läkarinsatser vid rätt tillfälle och att följsamhet till nuvarande avtalsmodell och ersättningsprinciper har Capio nu initierat en internutredning. Utredningen kommer att ske i nära samarbete med Regionens representanter i syfte att driva på de förändringar i ersättningsmodellen och andra relevanta avtalsförutsättningar som vi anser är nödvändiga. 

Svar till SVT den 5:e december

Capio har den 4 december 2023 bemött frågor från SVT avseende akutläkarbesök inom SÄBO i Stockholmsregionen (se bifogad korrespondens).

Idag, den 5 december nås Capio av ytterligare frågor kring akutläkarbesök inom SÄBO. Samtliga frågor berör en tidsperiod på 7 år och omfattar över 43 000 besök.

Det skall också noteras att under perioden 2016–2023, har Capio övertagit SÄBO-verksamhet i Stockholm från andra aktörer, vilket innebär att sådan data och sätt att registrera akutläkarbesök påverkar historiken och statistiken för åren 2016–2023.

Capio har i svar till SVT angett att vi avser att utreda dessa omständigheter i nära samverkan med Region Stockholm för att säkerställa fakta, innan Capio kan uttala sig i sakfrågorna. Med utredning avser vi en detaljerad genomgång av data, journalanteckningar med mera, vilket är ett mycket omfattande arbete. Detta arbete har påbörjats och syftar till att säkerställa följsamhet till avtalsvillkoren bland annat omfattande registrering av akutbesök och att samtliga besök är medicinskt motiverade.

Capio har en skyldighet enligt avtal att utförd vård alltid skall vara korrekt rapporterad och medicinskt motiverad. Capio har en återkommande dialog med såväl läkare som Regionens representanter kring avtalets innebörd, definitioner såväl som utförd och fakturerad vård.

Vad avser ersättningen för akutläkarbesök - Capio har utför ca 43 000 akutbesök under perioden 2016–2023 och uppburit en ersättning enligt avtal från Region Stockholm motsvarande ca 28 miljoner under denna tidsperiod. Som ovan angetts har Capio övertagit SÄBO-verksamhet i Stockholm där dessa registrerade och fakturerade besök också ingår i den totala summan. Vänligen notera att detta inte är att betrakta som ”extraintäkter” utan en del av vårt avtal med Region Stockholm och som motsvarar ca 5% av vårt totala uppdrag och ersättning inom SÄBO-verksamheten i Stockholm. Som vi tidigare redogjort för, arbetar vi aktivt med att utveckla och förbättra arbetssätt för att frigöra tid för våra patienter så denna siffra har under 2023 minskat från 5% till 4,1% under året.

Inom Capios verksamhet i SÄBO har vi olika anställningsformer och ett antal av våra läkare som arbetar hos oss i daglig verksamhet så väl som i jourverksamhet är ej anställda av Capio utan arbetar på uppdrag. Ersättningen för akutbesök är således en del av den ersättning som utgår till dessa läkare för utförd vård.

Capio ser mycket allvarligt på de anklagelser som riktas mot oss och som vi avser att utreda ordentligt, för att klargöra och säkerställa fakta.

Mot bakgrund av detta, kommer vi ej göra en bandad intervju innan utredningen är klar och resultatet presenterat.

Capios svar i sin helhet till SVT

Här kan du läsa om Capios ytterligare kommentar till de senaste dagarnas medierapportering om akuta läkarbesök i SÄBO, Stockholm.

Presskontakt

Liza Manestam

Marknad & Kommunikationsdirektör

liza.manestam@capio.com072-0707190
Liza Manestam

Följ Capio i sociala medier