Capio
Capio
Capio

Autism

Autism är en så kallad neuropsykologisk funktionsnedsättning som du föds med, och som finns med dig genom livet. Autism har med hur hjärnan fungerar och hanterar information och kan ibland ge svårighet med socialt samspel och kommunikation. Du kan ha olika grader av autism och dina symptom kan vara mer eller mindre tydliga.

Vad är autism?

Autism innebär att hjärnan hanterar information på ett annorlunda sätt och det påverkar hur du förstår och hur du fungerar tillsammans med andra människor. Det är vanligt att du mår bra av fasta rutiner och känner stress och oro när du ska göra något nytt och ovant. Oväntade förändringar är svårt.

Att ha autism innebär inte att du är sjuk eller att det är något fel på dig. Du fungerar bara på ett lite annorlunda sätt än vad som ofta förväntas i olika situationer. Svåra situationer kan uppstå i vardagen och det kan göra att du kan känna dig annorlunda och utanför. Ditt sätt att tänka och vara kan också innebära möjligheter och styrkor som andra människor inte har.

Om du har autism så påverkas du mycket av den miljö du vistas i. I en välbekant miljö där det finns förståelse för ditt sätt att vara kan du fungera och må bra. Men i en okänd miljö där förståelse saknas och kraven blir annorlunda blir du stressad och kan få svårt att göra saker som du vanligtvis kan göra.

Behovet av stöd när du har autism ser väldigt olika ut beroende på vilken grad av autism du har. En del behöver nästan inget stöd alls medan anda behöver stora stödinsatser för att få sin vardag att fungera.

De flesta med autism har en genomsnittlig begåvning, men alla olika begåvningsnivåer förekommer, från särbegåvad till intellektuell funktionsnedsättning.

Symptom kopplat till autism

Autism yttrar sig på olika sätt hos olika personer beroende på ålder, begåvning och vilken grad av autism du har. Det finns framförallt två symptom som utmärker sig:

 • Genom begränsat samspel och kommunikation med andra människor.
 • Genom stereotypa val av aktiviteter, intressen och beteenden.

Vid en svårare typ av autism kan du exempelvis upprepa vissa rörelser eller ljud, om och om igen och visar inget intresse för att kommunicera med din omgivning. Om du har en lindrigare typ av autism kan du tillexempel välja att ägna all din tid åt ett speciellt intresse och det är i stort sett det enda du pratar om.

Om du har autism känner du ofta igen dig i flera av dessa egenskaper:

 • Du kan ha svårt att förstå vad andra känner.
 • Du kan ha svårt att förstå vad andra menar när de pratar.
 • Du kan ha svårt att kommunicera med andra, du blir lätt missförstånd och det kan kännas meningslöst att kommunicera.
 • Du undviker gärna ögonkontakt.
 • Vissa av dina intressen tar upp nästan all din tid.
 • Du har mycket svårt för att bryta beteenden och rutiner.
 • Du kan känna stor stress om du måste göra nya och ovana saker. Du vill helst slippa det.
 • Du kan reagera starkt på olika sinnesintryck som till exempel ljud, ljus och lukter.
 • Du har beteenden som skadar dig, så kallade självskadebeteenden.

Det är vanligt att ha andra funktionsnedsättningar samtidigt som autism. Följande diagnoser är vanliga:

Ibland förekommer också motoriska svårigheter, som till exempel svårigheter att lära sig simma, cykla eller klättra i träd.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta oss på Capio om du tror att du, ditt barn eller någon annan anhörig har svårigheter som verkar stämma överens med de symptom som finns vid autism.

Vid ett läkarbesök görs en första bedömning och läkaren skriver en remiss till en specialiserad mottagning där en utredning görs. Det kan ofta vara väntetid på att få göra en så kallad neuropsykiatrisk utredning.

Barn yngre än sex år

När det gäller barn som är yngre än sex år så kan du kontakta en barnavårdscentral, BVC.

Barn i skolåldern

Om det gäller ett barn i skolåldern kan du kontakta elevhälsan, en barnläkarmottagning eller någon av barn- och ungdomspsykiatrins lokala mottagningar. Du är också välkommen att kontakta oss på Capio.

Vilket stöd kan jag få?

Det är olika vilket stöd du kan få. Det beror på din ålder, dina behov av stöd och vart du bor.

Det är habiliteringen i den region du bor som tillsammans med kommunen ansvarar för det stöd du eller ditt barn behöver. Du måste själv ansöka om stöd för att få möjlighet att få det stöd som din kommun erbjuder.

Vi hjälper dig