Capio
Capio
Capio

Gastric bypass

En operation för övervikt kan vara aktuellt om du till exempel har högt BMI och överviktsrelaterad sjukdom. Det finns olika metoder för obesitasoperationer. Gastric bypass är en väldokumenterad operationsmetod mot övervikt och obesitas. En annan vanlig operationsmetod är gastric sleeve.

Vad är en gastric bypass-operation?

Gastric bypass innebär att större delen av magsäcken kopplas ur. Samtidigt kopplas en del av tunntarmen också bort från näringsupptag. Det är en kombination av minskat näringsintag till magsäcken och minskat näringsupptag i tunntarmen som åstadkommer viktminskningen. Dessutom ändras halten av olika tarmhormoner som påverkar aptit och hunger.

En gastric bypass-operation ger en säker och varaktig viktminskning. En nackdel är att brist på vitaminer och andra näringsämnen kan uppstå på sikt. Livslång supplementering (extra tillförsel) av vitaminer och mineraler är därför nödvändigt. Efter en gastric bypass finns en viss risk för tarmvred i efterförloppet. Risken är idag mindre än den varit tidigare, men finns fortfarande.

Vad krävs för att få göra en gastric bypass-operation?

Det görs alltid en individuell bedömning om du kan opereras eller inte. Det finns vissa kriterier för att du ska få göra en gastric bypass-operation för att gå ned i vikt. Det kan till exempel vara att:

  • Du måste vara över 18 år
  • Du måste ha ett BMI över 32 i kombination med överviktsrelaterat tillstånd eller sjukdom. I vissa fall kan en annan BMI gräns vara aktuell om du t ex har en svårkontrollerad diabetessjukdom.
  • Du måste själv försökt att gå ner i vikt men utan förväntat resultat.

Förberedelser inför operationen

Du kommer att få information inför operationen och det är mycket viktigt att du i lugn och ro går igenom allt. Du kommer även att få en blodprovsremiss och du ska ca fyra veckor innan operation ta dina prover. Är det något som känns oklart är det mycket viktigt att du kontaktar kliniken i god tid.

Innan din gastric bypass behöver du gå ner en del i vikt genom att gå på en lågkalorikost i en till tre veckor. Anledningen är att levern ofta är förstorad vid övervikt, vilket kan försvåra operationen. Genom att gå ner i vikt på kort tid reduceras leverns volym och därmed också risken för komplikationer. Hur länge dieten behöver pågå avgörs bland annat av ditt nuvarande BMI.

Om du röker är det nödvändigt att du slutar röka senast fyra veckor innan operationsdagen. Det påverkar din hälsa till det bättre både i samband med operationen och på lång sikt. Rökstopp minskar risken för komplikationer och göra att såren läker lättare.

Vad händer efter en gastric bypass?

Du får stanna på kliniken i ett till två dygn efter operationen.

För att du ska återhämta dig efter operationen och vänja dig vid din "nya" magsäck rekommenderas sjukskrivning i två till fyra veckor.

Tänk på att du också kommer att behöva sätta av tid för att få i dig vätska och måltider samt att röra dig enligt rekommendationer.

Eventuella risker och komplikationer

Även om komplikationsrisken är mycket liten är all kirurgi förenad med vissa risker beroende på typen av operation. Det är viktigt att du är medveten om de risker som trots allt existerar i samband med en gastric bypass-operation.

  • Sårinfektion - En viss infektionsrisk föreligger vid alla typer av kirurgi, men är ovanligt efter titthålskirurgi som vid gastric bypass. Sårinfektioner är vanligtvis lindriga och kan behandlas lokalt, något som din vårdcentral kan hjälpa dig med.
  • Blödningar - Blödningar som uppstår under eller strax efter kirurgiska ingrepp kan behöva behandlas. I sällsynta fall kan det till att man behöver göra ytterligare ingrepp.
  • Läckage - Efter gastric bypass kan läckage uppstå i skarven mellan magsäck och tarm. Det här är en mycket ovanlig men allvarlig komplikation som innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i bukhålan. Om läckage inträffar så sker det nästan alltid inom ett eller ett par dygn efter operationen. Det leder till att man blir svårt sjuk och oftast måste genomgå ytterligare kirurgi.
  • Tarmvred - En gastric bypass-operation innebär att man "kopplar om" mag-tarmsystemet. Därför finns det efter ingreppet förutsättningar för att tarmarna kan sno sig kring sig själva och ge upphov till så kallat inre bråck och tarmvred. Risken är som störst efter viktnedgång och när man nått viktstabilitet. Metoden vid gastric bypass har över tid modifierats för att minimera risken för tarmvred, men den finns fortfarande.

Granskad av:

Klas Pekkari, Verksamhetschef, Capio Kirurgkliniken

Senast granskad:

2023-12-08

Vi erbjuder gastric bypass