Capio
Capio
Capio

Fysisk aktivitet vid olika symptom

Idag vet de flesta människor att fysisk aktivitet är positivt för hälsan. Vi har dock alla olika erfarenheter av fysisk aktivitet och ordet träning, både positiva och negativa.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är specialister inom psykisk ohälsa, beroende, långvarig smärta och rehabilitering.

Människokroppen är byggd för rörelse. Kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet.  Regelbunden fysisk aktivitet har väldigt bra effekter på den fysiska hälsan, bland annat genom att minska risken för att dö i förtid och att få hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer, typ 2-diabetes, benskörhet, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och obesitas samt många andra åkommor. Förutom de generella hälsoaspekterna vet vi idag att till exempel sömnproblem, trötthet och hjärnans funktioner också förbättras av fysisk aktivitet.

Så funkar signalsubstanser

Om du promenerar eller rör dig på andra sätt påverkas också hjärnan positivt. Bland annat frigörs så kallade signalsubstanser, exempelvis dopamin och serotonin, som motverkar depression och smärta. Endorfiner, som ibland kallas kroppens eget smärtstillande hormon, frigörs vid fysisk aktivitet och kan hjälpa dig att känna dig nöjd och belåten. Undersökningar visar att kopplingarna mellan de olika delarna i hjärnan stärks och hjärnans åldrande bromsas av träning. Minne, inlärning, problemlösning och koncentrationsförmåga kan förbättras.

Att stärka frontalloben, den tänkande delen av hjärnan, är avgörande om man vill dämpa sin stress. Frontalloben stärks allra mest av att man rör på sig. Vidare har regelbunden fysisk träning visats kunna vara en buffert mot psykosocial stressexponering. Individer som tränar regelbundet upplever generellt mindre stress än otränade individer och utvecklar också ohälsa i mindre utsträckning trots hög stressexponering.

En helhetssyn på kroppen

Med vad är fysisk aktivitet? Hur ska man kunna träna när man till exempel knappt orkar ta sig upp ur sängen eller får ökad smärta efteråt? Hur kan något som ska göra mig frisk leda till att jag känner mig sämre?

Vid olika symptom och tillstånd kan det vara svårt att komma i gång med fysisk aktivitet på egen hand. Då kan man behöva hjälp av en fysioterapeut som med sin helhetssyn och expertis om kroppen, bidrar till en hälso- och sjukvård där hela människan beaktas.

Kropp och sinne är en helhet, hur vi mår mentalt påverkar oss fysiskt och vice versa. Fysisk aktivitet ska alltid kombineras med strategier för återhämtning i vardagen för en sund balans.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är specialister inom psykisk ohälsa, beroende, långvarig smärta och rehabilitering.

Fysisk aktivitet vid olika symptom

Så påverkas hjärnan

Det är väldokumenterat att fysisk aktivitet förbättrar den kognitiva funktionen hos friska personer i alla åldrar. Effekten är störst när det gäller funktioner som till exempel planering och organisation. Fysisk aktivitet minskar ofta rädslan för kroppsliga symptom och vid förbättring minskar exempelvis känslan av katastrof för olika kroppsliga ångestsyndrom. Fysisk aktivitet förbättrar välbefinnande och sömn, minskar stresshormonet kortisol, har positiv påverkan på exempelvis endorfiner, serotonin, dopamin och noradrenalin i hjärnan.

Fysisk aktivitet bidrar också till att öka halten av ämnen som stimulerar till nybildning av och kopplingar mellan nervceller. Ökningen bidrar till att inlärd rädsla försvinner.

Flera faktorer som kan hjälpa depression eller ångestsymptom, såsom självkänsla, självförtroende, självbemästring, beteendeändringar, kondition och sömn, förbättras av fysisk aktivitet.

Anpassa nivån

Det är dock viktigt att nivån anpassas till ens aktuella status och mående. Det är vanligt att många personer upplever ångest när de börjar träna. Förklaringen till detta är att den aktivering som sker av det sympatiska nervsystemet under fysisk aktivitet ger hög puls, hjärtklappning, svettning och ökad andning – det vill säga samma fysiska reaktioner som uppstår vid stark ångest. Många personer med ångestsyndrom undviker därför fysisk aktivitet, eftersom de upplever att det leder till ökad ångest. Därför är det viktigt att utgå från kroppen som helhet för att normalisera symptomen. Rätt stöd och upplägg leder till att många kan genomföra fysisk aktivitet med gott resultat.

Det kan också vara tvärt om, att man använder sig av fysisk aktivitet som ångestreglering, men har svårt att få till aktiv återhämtning. Vid långvarig obalans och brist på återhämtning finns risken att utveckla stressrelaterade symptom och utmattning. Balansen mellan aktivitet och återhämtning är viktig.

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om det aktuella sjukdomstillståndet kan ordinera generell fysisk aktivitet. Vid svårare besvär, som somatisk samsjuklighet eller rörelserädsla, bör den fysisk aktiviteten utformas och anpassas av fysioterapeut.

Att skapa hållbara vanor

Som nämnts tidigare vet de flesta av oss att fysisk aktivitet är bra för vår hälsa, men det innebär inte att det alltid är lätt att komma i gång med träning som rutin i vardagen. Vi har alla olika erfarenheter av fysisk aktivitet, positiva som negativa. Det kan vara svårt att komma i gång om man inte riktigt vet hur det ska gå till, hur träningen ska se ut eller hur man ska få in ytterligare en aktivitet i den redan fyllda vardagen. Eller så har vi symptom som gör att viljan, motivationen och förmågan till träning påverkas.

Långsiktiga, realistiska mål

Syftet med träningen bör vara tydligt, men också hur man ska träna och vad målet med träningen är. När man börjar med nya rutiner är det viktigt att man har ett tydligt och konkret mål. Många kan till exempel säga ”jag ska börja träna mer” men vad innebär egentligen det? Ska jag träna en gång eller varje dag i ett år? När uppnår jag mitt mål? Vid vaga målformuleringar är det svårt att veta om och när målet är uppnått. Det är också viktigt att målet är realistiskt. Från att tidigare inte tränat alls till att börja träna varje dag är en väldig hög målsättning och risken att misslyckas är stor, vilket försämrar självkänslan och motivationen till att försöka igen. Här kan en fysioterapeut vara ett stort stöd för att underlätta beteendeförändringen till ett långsiktigt mer hållbart mål.

 

Bli av med dina besvär

Medarbetare på Hjärnhälsan Privat

Vi erbjuder vård till dig som är privatbetalande eller via din försäkring. Logga in direkt på vår e-tjänst för att bli patient. Du erbjuds ett första möte gratis via video.

Välkommen! 

LOGGA IN OCH SÖK VÅRD